Angle down Atgal

Šiau­lių mo­ky­to­jų pen­si­nin­kų klu­bas „Švie­sa“ šven­čia 50-me­čio ju­bi­lie­jų

Šian­dien Šiau­lių mo­ky­to­jų pen­si­nin­kų klu­bo „Švie­sa“ na­riai tu­rė­jo su­si­rink­ti į ypa­tin­gą šven­tę. Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos sa­lė­je bu­vo su­pla­nuo­tas klu­bo 50-me­čio ju­bi­lie­jaus iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas ir klu­bo kny­gos „Švie­są ne­šan­tys bu­vom ir bū­sim“ pri­sta­ty­mas. Dėl pan­de­mi­jos šven­tė at­šauk­ta, ta­čiau mies­to švie­siau­si žmo­nės ne­nu­si­me­na – šven­tė bū­ti­nai įvyks, kai tik są­ly­gos leis.
 

Zita Klimanskienė, Šiaulių mokytojų pensininkų klubo „Šviesa“ pirmininkė, sako, kad klubas vienija aktyviausius miesto pedagogus, kuriems rūpi visuomeninė veikla, kurie supranta, kad gyvenimo džiaugsmas neįmanomas be nuoširdaus bendravimo, aktyvaus laisvalaikio, visuomeninės veiklos ir pagalbos vienas kitam.

1971 metais įkurtas mokytojų pensininkų aktyvaus poilsio būrelis 1974-aisiais buvo pavadintas „Šviesos“ būreliu, o 1981 metais – „Šviesos“ klubu. 1996 metais klubas įteisintas juridiškai.

Pirmajame veiklos dešimtmetyje aktyvūs klubo nariai buvo mokytojai pensininkai Jonas Adomaitis, Gerardas Bagdonavičius, garbės nariai Bronius Tiškus, Tomas Stonis.

Iš kelių šimtų mieste gyvenančių mokytojų pensininkų šiuo metu aktyviais klubo nariais yra apie 50 žmonių. Jie organizuoja renginius, keliauja, stato spektaklius, kviečia į parodas, koncertus, draugauja su kitų miestų mokytojų pensininkų bendruomenėmis, padeda vieni kitiems įvairiose gyvenimo situacijose

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite