Angle down Atgal

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja kvie­čia jau­ni­mą su­si­pa­žin­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bu

Ge­gu­žės 3 d. 13 val. skve­re­ly­je prieš Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą (Auš­ros al. 50) apie po­li­ci­jos pa­rei­gū­no pro­fe­si­ją pa­sa­kos Šiau­lių ap­skri­ties pa­rei­gū­nai, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos, Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“, Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los at­sto­vai, Vie­šo­sios po­li­ci­jos mo­bi­laus bū­rio pa­rei­gū­nai, po­li­ci­jos spor­to inst­ruk­to­riai.
 

Būsite supažindinti su tarnybinėmis transporto priemonėmis ir ginkluote, išvysite kinologų su tarnybiniais šunimis pasirodymą. Gausite visą reikalingą informaciją apie studijas bei karjeros galimybes policijoje.

Šiaulių AVPK informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite