Re­no­vuo­ja­mo Šiaulių plaukimo centro „Del­fi­nas“ siurb­li­nė­je dar­bi­nin­kams at­lie­kant ar­dy­mo dar­bus, pa­bi­ro se­nų­jų Šiau­lių žy­dų ka­pi­nių ant­ka­pi­nių pa­mink­lų frag­men­tai. Jie nu­ga­ben­ti į ka­pi­nių te­ri­to­ri­ją. (Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės nuo­tr.)
Angle down Atgal

Ra­di­nys ba­sei­ne – Šiau­lių žy­dų ka­pi­nių ant­ka­pių mar­mu­ras

Re­no­vuo­jant Šiau­lių plaukimo centro „Del­fi­nas“ ba­sei­no siurb­li­nę, šią sa­vai­tę ras­ti se­nų­jų Šiau­lių žy­dų ka­pi­nių ant­ka­pi­nių pa­mink­lų frag­men­tai. Jie nu­ga­ben­ti į ka­pi­nių te­ri­to­ri­ją. To­kie ra­di­niai žy­dų pa­li­kuo­niams kas­kart at­ve­ria skau­džias pri­si­mi­ni­mų žaiz­das, kaip ka­pi­nai­tės so­vie­tų val­džios bu­vo su­ly­gin­tos su že­me, jų vie­to­je pa­sta­ty­tas vai­kų dar­že­lis, pa­mink­lų ak­me­nys įmū­ry­ti į pa­ma­tus, laip­tus ir tvo­ras.
 

Mirusiųjų antkapiai – baseino siurblinėje

Šią savaitę Šiaulių žydų bendruomenę sukrėtė ir nuoskaudas priminė radinys renovuojamo „Delfino“ plaukimo centro siurblinėje: darbininkams atliekant ardymo darbus, pabiro atskiri skaldyti kapinių paminklų luitai. Darbų vadovas išsyk pranešė apie radinį Kultūros vertybių departamentui. Nustatyta, kad tai – skaldyti sunaikintų senųjų Šiaulių žydų kapinių paminklai.

Išsyk pranešta ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenei. Jos vadovas Sania Kerbelis pats asmeniškai nuskubėjo į radinio vietą, nes reikėjo greito sprendimo. 1965 m. statant mokyklą, palaidotų mirusiųjų paminklai be jokių skrupulų buvo panaudoti lyg statybinės medžiagos.

„Pagal to meto technologiją siurblinėse buvo naudojamas marmuras. Turbūt nieko gudriau nesugalvojo, kaip panaudoti skaldytus paminklus iš žydų kapinių, nes kaip tik tais metais sovietai jas naikino ir vogė paminklus. Manęs paklausė, ką darome. Atsakiau, kad nėra ko nė svarstyti – jie turi būti grąžinti ten, iš kur pavogti“, – atsidusęs pasakoja S. Kerbelis.

Dar­bų vyk­dy­to­jas, pa­ma­tęs ak­me­nų lui­tus su žy­diš­kais raš­me­ni­mis, su­si­vo­kė, jog čia ga­li bū­ti sak­ra­lūs pa­mink­lai, ir krei­pė­si į spe­cia­lis­tus. (Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės nuo­tr.)
Dar­bų vyk­dy­to­jas, pa­ma­tęs ak­me­nų lui­tus su žy­diš­kais raš­me­ni­mis, su­si­vo­kė, jog čia ga­li bū­ti sak­ra­lūs pa­mink­lai, ir krei­pė­si į spe­cia­lis­tus. (Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės nuo­tr.)

Akmenys grąžinti į kapinaites

Tokia žinia prieš pat Chanuką atvėrė skaudžias žydų atminties žaizdas. Bet kartu S.Kerbelis pasidžiaugia, kad darbų vadovas pasitaikė sąmoningas žmogus. Kaip pasakoja pats renovacijos darbų subrangovas, UAB  „IRsprendimai“ vadovas Irmantas Garlauskas, pradėjus traukti iš vandens filtrų luitus ir pamačius ant jų hebrajiškus užrašus, jis suprato, jog čia ne šiaip statybinis laužas. 

„Jie buvo rasti vandens filtruose. Kai pradėjom traukti, pamatėm raides. Kai supratom, kas čia gali būti, tai sąžinė neleido šiaip palikti. Pagalvojus, kada baseinas statytas, išeina, kad nuo 1965-ųjų šiauliečiai plaukiojo žydų antkapių prafiltruotame vandenyje", - sako I. Garlauskas.    

Nors buvo patariančių antkapių liekanas tiesiog išvežti kartu su statybiniu laužu, jis nenusileido. Tada buvo kreiptąsi į kultūros paveldo specialistus, žydų bendruomenę. Maža to, darbininkai patys akmenis atrinko, išrūšiavo, o pats darbus vykdžiusios bendrovės vadovas Irmantas Garlauskas pasisiūlė juos nuvežti ir grąžinti į senųjų kapinių teritoriją, kur ir ilsisi mirusieji, kuriems šie paminklai ir buvo statyti. Antkapių fragmentai trečiadienį nuvežti į jiems priklausiusią vietą, su užrašais išdėlioti, o smulkesni suberti į krūvelę prie pagrindinio paminklo.

„Noriu padėkoti darbų vykdytojui. Jis juk galėjo: rado – rado, imkite – išsivežkite. Bet net pats pasisiūlė ir nebandė užslėpti, kažkur išvežti. Ateity galvosime, kaip padaryti kokį nors memorialą iš tų akmenų, kažkaip įamžinti. Bet pirma dar reikia išspręsti, kad grįžtų paminklai ir iš kitų vietų: iš tvorelių, iš laiptų“, – sako Šiaulių apskrities žydų bendruomenės vadovas.

Paminklinių akmenų yra laiptuose, tvorose ir pamatuose

S. Kerbelis primena, kad Šiauliuose yra ir daugiau tokių vietų, kur įmūryti antkapiai: didieji laiptai nuo Savivaldybės Saulės Laikrodžio aikštės link, taip pat A. J. Greimo (buv. P. Cvirkos) gatvės kieme yra net visa akmenų tvorelė, jų likę ir Kaštonų alėjos tvorelėje.

„Porą akmenų išėmėme, kur raidės matėsi, o visi kiti tebėra. Ten irgi reiktų spręsti – kažkaip grąžinti. Ir iš laiptų ne visi akmenys išimti – tik tie, kur akivaizdžiai matėsi žydiški užrašai“, – sako S. Kerbelis.

Bendruomenė stengėsi, kad paminkliniai akmenys būtų gražinti į kapines, bet tam esą reikia Savivaldybės sprendimų ir veiksmų.

„Labai mėgstama šnekėti apie žydų paveldą, apie Frenkelio indėlį į Šiaulių miestą, menininkų Brėmerių palikimą ir panašiai. O kada eina kalba, kad yra nepagarbiai pasielgta su žmonių, kurie sukūrė tą paveldą, paminklais ir jų palaikais, tada bėgama nuo to. Pagarba turi būti ne tik žodžiais, ji turi būti ir veiksmais“, – šiek tiek nusivylęs kalba S. Kerbelis, bet sako, kad jokio konflikto kelti nelinkęs, lauks, kol miestas susipras.

Šiauliuose žydų kapinės buvo atidarytos 1701 m. ir jose buvo laidojama iki pat 1965 m. Tuomet buvo duotas terminas palaikams išsikelti. Kadangi pagal žydų tradicijas to daryti negalima, tam ryžosi nedaugelis: vos šimtas palaikų buvo iškelta į K. Donelaičio kapines. Paminklai buvo išvogti, aplinkiniai gyventojai juos nesibaimindami įmūrijo į statomų namų pamatus, susmulkinti buvo pilami į gatves kaip skalda. O ant palaikų buvo pastatytas vaikų darželis (dabar ten įsikūręs užimtumo centras „Goda“), dalyje buvo net daržus žmonės iki 1986-ųjų pasidarę, o ir dabar kai kas ten šunis vedžioja.

comment Skaitytojų komentarai (4)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite