Angle down Atgal

Pa­di­dės vai­kų die­nos cen­trų ra­tas – bus jau sep­ty­ni

Lap­kri­čio 28 die­ną vy­kęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­ėjo kaip nie­kad grei­tai, be di­des­nių dis­ku­si­jų ar „ap­si­kan­džio­ji­mų“. Ab­so­liu­čiai vi­si spren­di­mų pro­jek­tai pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu, be bal­sa­vi­mo. Šiek tiek il­giau pa­kal­bė­ta apie vai­kų die­nos cen­trus.

Ta­ry­bos na­riams taip pat bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos su­si­pa­ži­ni­mui su si­tu­a­ci­ja iš skir­tin­gų įstai­gų ar ins­ti­tu­ci­jų: pa­si­sa­kė Už­im­tu­mo tar­ny­bos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos, UAB „Plun­gės van­de­nys“ bei UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ va­do­vai.

Kiek dau­giau nei 1,3 tūkst. be­dar­bių

Pir­mo­ji pa­si­sa­ky­ti į tri­bū­ną žen­gė Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė. Ji pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie si­tu­a­ci­ją Plun­gės sky­riu­je, kal­bė­jo apie vyk­do­mas pro­gra­mas.
Šių me­tų lap­kri­čio 1 die­ną ne­dar­bo ly­gis pas mus sie­kė 6,8 proc. – tai že­mes­nis pro­cen­tas, nei vi­du­ti­nis ša­lies. Be­dar­bių mi­nė­tą die­ną bu­vo 1321. Dau­giau yra vy­res­nių žmo­nių, dau­giau mo­te­rų. Jau­ni­mo ne­daug. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais – ma­žiau re­gist­ruo­tų nau­jų dar­bo vie­tų. Pa­ste­bi­ma, jog darb­da­viai (ne­di­de­lių įmo­nių) ma­ži­na nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Jau­čia­mas di­des­nis ne­kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos po­rei­kis. Šie­met per de­šimt mė­ne­sių iš­duo­ta 300 lei­di­mų įsi­vež­ti dar­bo jė­gos iš tre­čių­jų ša­lių.

Pa­im­ti 34 vai­kai iš ne­sau­gios ap­lin­kos

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Tel­šių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti Ri­ta La­ta­kie­nė kal­bė­jo apie vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mą ir tiks­lus, pri­sta­tė si­tu­a­ci­ją mū­sų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Spe­cia­lis­tė pa­sa­ko­jo, kaip yra re­a­guo­ja­ma į pra­ne­ši­mus, kaip nu­sta­to­mi grės­mės vai­kui ly­giai, kaip su šei­ma dir­ba mo­bi­lio­ji ko­man­da. Nuo to lai­ko, kai pra­si­dė­jo re­for­ma (2018 m. lie­pos 1 d.) iki šių me­tų spa­lio 31 die­nos pas mus iš ne­sau­gios ap­lin­kos bu­vo pa­im­ti 34 vai­kai. Vi­sais at­ve­jais šiems spren­di­mams bu­vo gau­ti teis­mo pri­ta­ri­mai. Maž­daug pu­sė pa­im­tų vai­kų – 14-ika – bu­vo ap­gy­ven­din­ti pas gi­mi­nai­čius.

„Au­to­bu­sų par­ko“ ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas bus par­duo­tas

Apie „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ir „Plun­gės van­de­nys“ ben­dro­vių veik­lą ra­šė­me jau anks­tes­niuo­se laik­raš­čio nu­me­riuo­se – tą pa­tį Ta­ry­bos na­riams vėl pa­pa­sa­ko­jo šių įmo­nių va­do­vai Ri­man­tas Kmie­liaus­kas ir An­ta­nas Bo­ru­mas. Tik Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas dar pa­si­do­mė­jo, kas bus da­ro­ma su pra­stos būk­lės au­to­bu­sų par­ko ad­mi­nist­ra­ci­niu pa­sta­tu, esan­čiu Pra­mo­nės pro­spek­te? R. Kmie­liaus­kas pa­ti­ki­no, jog di­de­lis tri­aukš­tis pa­sta­tas bus par­duo­tas auk­cio­ne, kai tik jie per­si­kraus­tys į ge­le­žin­ke­lio sto­tį, kaip yra pla­nuo­ja­ma.
Dar vie­ną klau­si­mą už­da­vė Al­gir­das Pe­čiu­lis – jis no­rė­jo su­ži­no­ti, ko­dėl au­to­bu­sų sto­ty­je at­si­ra­do au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė? Yra net „P“ žen­klas pa­sta­ty­tas, tai ne­gi jau skly­po pa­skir­tis ten pa­keis­ta? Skly­po pa­skir­tis, pa­sak R. Kmie­liaus­ko, ne­pa­keis­ta – grei­čiau­siai bus ke­li­nin­kai su­mai­šę žen­klo vie­tą. Tu­rė­jo bū­ti prie „Au­to­ai­bės“ sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, bet kaž­kaip iš­ėjo, kad tas žen­klas yra nu­kreip­tas į au­to­bu­sų sto­tį… Sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Liu­ti­ka sa­kė, jog tie­siog taip ga­vo­si, ir kad tai lai­ki­na. „Ban­dy­si­me tvar­ką ir tei­sy­bę at­sta­ty­ti“ – sa­kė jis, pri­dur­da­mas, jog at­ei­ty­je, kai bus su­jung­tos au­to­bu­sų ir ge­le­žin­ke­lio sto­tys, au­to­bu­sų sto­ties aikš­te­lę iš tie­sų nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti į par­ka­vi­mo aikš­te­lę.

Van­dens ku­bo kai­na bus ma­žes­nė

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no UAB „Plun­gės van­de­nys“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ba­zi­nes kai­nas, ku­rios įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-osios. Kaip sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius A. Bo­ru­mas – kai­nos ma­žė­ja in­ves­ta­vus į ES pro­jek­tus. Dėl to pa­di­dė­jo van­dens re­a­li­za­ci­ja, tad su­ma­žė­jo są­nau­dos. Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ba­zi­nė kai­na var­to­to­jams, gy­ve­nan­tiems bu­te, bus 1,53 Eur už kub. m, o in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų gy­ven­to­jams – 1,50 Eur už kub. m (kai­nos nu­ro­dy­tos be PVM).

Vai­kų die­nos cen­trai – Al­sė­džiuo­se ir Stal­gė­nuo­se

Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė spren­di­mui dėl vai­kų die­nos cen­trų pro­jek­tų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo biu­dže­to lė­šo­mis. Spe­cia­li ko­mi­si­ja ver­tins vai­kų die­nos cen­trų veik­lą vyk­dan­čių or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tus ir skirs­tys jiems sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Spren­di­mo pro­jek­tu bu­vo pa­tvir­tin­ti vai­kų die­nos cen­trų veik­los pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ypa­tu­mai, pa­raiš­kų pri­ėmi­mo ir ver­ti­ni­mo tvar­ka.
Šiuo me­tu veik­lą vyk­do 5 vai­kų die­nos cen­trai – VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ (lan­ko 30 vai­kų); vie­šo­ji įstai­ga „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ (lan­ko 33 vai­kai); Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ros vai­kų die­nos cen­tras „Cy­ru­lis“ (lan­ko 40 vai­kų); vai­kų die­nos cen­tras „DraugAUK“ (lan­ko 15 vai­kų); vai­kų die­nos cen­tras „Mes“ (lan­ko 15 vai­kų). Ne­tru­kus pra­dės veik­ti dar du cen­trai: VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ stei­gia vai­kų die­nos cen­trą Al­sė­džiuo­se, o Stal­gė­nų se­niū­ni­jos šei­mų ben­druo­me­nė „Gi­ja“ – sa­vo kai­me. Tiek vie­nur, tiek ki­tur pla­nuo­ja­ma po 16 vai­kų.
Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus siū­lė la­biau iš­ana­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją, koks yra die­nos cen­trų po­rei­kis. Rai­mon­das Do­vil­tis už­si­mi­nė, jog į cen­trus rei­kė­tų steng­tis pri­sik­vies­ti sa­va­no­rių, pa­vyz­džiui, gal pen­si­nin­kai pe­da­go­gai no­rė­tų ge­ra­no­riš­kai pa­dir­bė­ti su vai­kais? Gin­ta­ras Ba­gu­žis svars­tė, kad cen­trai la­biau tu­rė­tų steng­tis pri­trauk­ti pa­pil­do­mus fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Apie tai pa­siū­ly­ta pa­kal­bė­ti ko­mi­te­tuo­se.

Trum­pai

Ta­ry­ba pri­ta­rė leis­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai įsi­gy­ti du tar­ny­bi­nius leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, ku­rių ben­dra ver­tė – iki 40 tūkst. eu­rų. Ak­cen­tuo­ja­ma, jog da­bar ad­mi­nist­ra­ci­jai pri­klau­san­tys au­to­mo­bi­liai yra pra­stos būk­lės, daž­nai re­mon­tuo­ja­mi, ne­eko­no­miš­ki ir ne­sau­gūs.
Ta­ry­bos na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė sa­kė, kad per ki­tą Ta­ry­bos po­sė­dį no­rė­tų su­ži­no­ti dėl UAB „Vė­jo ener­gi­ja“ veik­los mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Gy­ven­to­jai da­bar pa­si­ra­šo su­tar­tis 30-iai me­tų. Sa­vi­nin­kų prie­vo­lės yra iš­dės­ty­tos 6-iuo­se punk­tuo­se, o ope­ra­to­riaus – tik dvie­juo­se. Su­tar­tis su­da­ro­ma tik su že­mės sa­vi­nin­ku, o apie kai­my­nus nė­ra kal­bos. Ne­ra­mi­na, ar tai ne­už­dės pa­pil­do­mų ap­ri­bo­ji­mų skly­pų kai­my­nams?
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė iš­kė­lė klau­si­mą dėl kon­kur­sų į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas – pas mus ne­įvy­ko net pen­ki kon­kur­sai! Skel­bia­mi pa­kar­to­ti­ni kon­kur­sai. Si­tu­a­ci­ja su­dė­tin­ga, jau­ni­mas ei­ti ne­no­ri, vy­res­ni dėl ne­tin­ka­mos tvar­kos ne­pre­ten­duo­ja. Su­tar­ta, kad rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, kad kon­kur­sų tvar­ką bū­ti­na ko­re­guo­ti.

Pa­pra­šė raš­tiš­ko at­sa­ky­mo dėl mo­kyk­lų sa­lių ne­vė­di­ni­mo

Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys pa­tei­kė pa­klau­si­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui, sa­ky­da­mas, jog ti­ki­si at­sa­ky­mo raš­tu. Kal­bė­jo, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, įvy­ku­sia­me šių me­tų va­sa­rio 7 die­ną, bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pa­tvir­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Kar­tu pa­tvir­tin­tas ir 2019 me­tais tvar­ko­mų ob­jek­tų są­ra­šas. „Ne­ra­mi­na, jog li­ko ne­iš­spręs­ti la­bai ak­tu­a­lūs svei­ka­tos ir hi­gie­nos at­žvil­giu spor­to sa­lių vė­di­ni­mo klau­si­mai Plun­gės „Ry­to“ ir Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se. Jo­se ben­dras vai­kų skai­čius sie­kia apie pus­an­tro tūks­tan­čio. Pra­šo­me iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl ne­vyk­do­mas Ta­ry­bos spren­di­mas ir pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją“, – sa­kė T. Rau­dys, pri­dur­da­mas, jog po šiuo raš­tu pa­si­ra­šė še­ši Li­be­ra­lų są­jū­džio ta­ry­bos na­riai. M. Kau­nas pa­ža­dė­jo at­sa­ky­ti.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite