Agen­tū­ros mo­de­liai – ak­ty­vūs, idė­jų ir mo­ty­va­ci­jos ku­pi­ni sen­jo­rai, ku­rie drą­siai ima­si įvai­rių iš­šū­kių ir ga­li įsi­kū­ny­ti į įvai­riau­sius vaid­me­nis, įgy­ven­din­da­mi už­sa­ko­vų idė­jas. (Ma­riaus Ben­dze­laus­ko nuo­tr.)
Angle down Atgal

Lie­tu­vo­je – ana­lo­gų ne­tu­rin­ti sen­jo­rų mo­de­lių agen­tū­ra

Kal­bant apie mo­de­lius, daž­nai įpras­tai įsi­vaiz­duo­ja­me jau­nus žmo­nes ir ne­prie­kaiš­tin­gai at­ro­dan­čius jų kū­nus. Ta­čiau nau­jo­ji mo­de­lių agen­tū­ra Lie­tu­vo­je nu­spren­dė mes­ti iš­šū­kį nu­si­sto­vė­ju­siems gro­žio stan­dar­tams ir griau­ti ste­reo­ti­pus apie se­nė­ji­mą – vi­si jos mo­de­liai yra sen­jo­rai.
 

„Powerage’ncy“ šiuo metu yra vienintelė Lietuvoje brandaus amžiaus modelių agentūra, kurios tikslas – parodyti, kad modelių agentūra gali reprezentuoti ne vien išorinį grožį. Agentūros įkūrėja, projekto „60+“ sumanytoja Laura Balčiūtė sako, kad vyresnio amžiaus modelius čia puošia ne tik dailūs drabužiai ar makiažas – jų žavesį atskleidžia ir sukaupta patirtis, o pasirinktas agentūros pavadinimas simbolizuoja, jog gyvenimas vyresniame amžiuje toli gražu nėra ramus ar nuobodus, priešingai – jis yra galingas.

Keičia visuomenės požiūrį ir didina senjorų įsitraukimą

Idėja įkurti tokią agentūrą L. Balčiūtei kilo neatsitiktinai – ji jau ne vienus metus dirba su įvairiais projektais, inicijuojančiais senjorų įsitraukimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą.

„Nuolatinis bendravimas ir pažintys su aktyviais, įdomiais, entuziazmo nestokojančiais senjorais parodė, jog kiekvienas gyvenimo tarpsnis yra savotiškai gražus, todėl ir savirealizacijai ribų nėra. Manau, kad tokie išskirtiniai, nestandartiniai projektai gali padėti pakeisti visuomenės požiūrį į vyresnius žmones – įrodyti, jog jie nėra nuobodūs, neįdomūs ar negalintys užsiimti vienokia ar kitokia veikla“, –
įsitikinusi agentūros įkūrėja.

Ji mano, kad toks projektas ypač reikalingas ir patiems senjorams, siekiant padėti jiems praturtinti savo gyvenimą įdomiais iššūkiais, labiau pasitikėti savimi ir aktyviai dalyvauti darbo rinkoje.

Vie­na mo­de­lių – žy­mio­jo­je Vai­do Bau­mi­los „Ku­ni­gun­do­je“ nu­si­fil­ma­vu­si 64-ejų ak­to­rė Ali­na Ža­liu­kai­tė-Ra­ma­naus­kie­nė.(Ma­riaus Ben­dze­laus­ko nuo­tr.)
Vie­na mo­de­lių – žy­mio­jo­je Vai­do Bau­mi­los „Ku­ni­gun­do­je“ nu­si­fil­ma­vu­si 64-ejų ak­to­rė Ali­na Ža­liu­kai­tė-Ra­ma­naus­kie­nė.(Ma­riaus Ben­dze­laus­ko nuo­tr.)

Senjorai džiaugiasi galimybe

L. Balčiūtei antrina ir viena modelių – žymiojoje Vaido Baumilos „Kunigundoje“ nusifilmavusi 64-ejų aktorė Alina Žaliukaitė-Ramanauskienė. Gavusi kvietimą prisijungti prie naujosios modelių agentūros, iš džiaugsmo net šūktelėjo: „Seniai taip reikėjo! Pagaliau.“

„Manau, kad mano reakcija į tokios apibrėžtos amžiumi agentūros poreikį ir būtinumą yra kaip lakmuso popierėlis. Senjorams tai ir psichologinis momentas – „savesnis tarp savų“, suteikiant ne tik viltį, bet ir galimybę jaustis ir būti reikalingam“, – apie naująjį iššūkį pasakoja A. Žaliukaitė-Ramanauskienė.

Aktorė atkreipia dėmesį, kad dabar aktorių bei modelių dažnai yra ieškoma per socialinius tinklus, tačiau daugeliui vyresniosios kartos atlikėjų tokia siūlomo bendradarbiavimo forma tebėra neįprasta, todėl dažnai lieka svetima, neliečiama: „Tikiu, kad agentūra gali padėti išspręsti šią situaciją. Kvietimas registruotis agentūros duomenų bazėje yra tarsi pasitikėjimo, talento vertinimo ir pagarbos atspindys. Tad ir mums – senjorams – reikia naudotis atsiradusia nauja galimybe ir patiems būti iniciatyviems.“

A. Žaliukaitės-Ramanauskienės manymu, naujoji agentūra yra tarsi susitikimų aikštelė ieškotojams ir tiems, kurie nori būti surasti, – tai suteiks reklamos, televizijos projektų, filmų kūrėjams galimybę, nesiblaškant ir negaištant laiko paieškoms, kreiptis būtent į „Powerage’ncy“ agentūrą, išskirtinai atstovaujančią atlikėjams ir modeliams, kurie yra ne tik brandaus amžiaus, bet kartu talentingi ir turtingi tiek profesine, tiek gyvenimo patirtimi.

(Ma­riaus Ben­dze­laus­ko nuo­tr.)
(Ma­riaus Ben­dze­laus­ko nuo­tr.)

Kviečia į reklamą pažvelgti kitaip

L. Balčiūtė įsitikinusi, kad reklamos sėkmę lemia ne tik grožio standartai, o patrauklų ir įdomų turinį gali kurti ir vyresnio amžiaus žmonės, todėl ragina nebijoti į reklamą pažvelgti kitaip.

„Visi agentūros modeliai – aktyvūs, idėjų ir motyvacijos kupini senjorai, kurie drąsiai imasi įvairių iššūkių ir gali įsikūnyti į įvairiausius vaidmenis, įgyvendindami užsakovų idėjas. Neabejoju, kad vyresnio amžiaus žmonės gali pasirodyti ne vien vaistinių reklamose, todėl atėjo laikas išnaudoti jų potencialą ir visuomenei priminti, jog aktyviai ir įdomiai gyvena ne tik jaunimas“, – kviečia L. Balčiūtė.

Pranešimas spaudai

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite