Angle down Atgal

Lie­ka vie­nas sku­bio­sios pa­gal­bos te­le­fo­no ry­šio nu­me­ris – 112

Nuo šių me­tų spa­lio 1 d. vie­šuo­siuo­se ry­šio tink­luo­se bus ne­be­nau­do­ja­mi se­nie­ji prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo pa­jė­gų nu­me­riai 01, 101, 011, po­li­ci­jos nu­me­riai 02, 102, 022 ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos nu­me­riai 03, 103, 033.

Visiems pagalbos prašymams, kai reikalinga iš(si-kviesti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, policiją ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112.

Šalyje nemažai vyresnio amžiaus gyventojų yra įpratę skubiąsias pagalbos tarnybas kviesti(s) senaisiais pagalbos tarnybų numeriais, todėl šią informaciją labai svarbu perduoti visiems pažįstamiems vyresnio amžiaus žmonėms –
giminėms, kaimynams, draugams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite