Angle down Atgal

Su­ra­do spren­di­mą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – vai­kams kel­tis į gim­na­zi­ją ne­rei­kės

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta apie vie­nos prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės per­kė­li­mą į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją, ka­dan­gi lop­še­ly­je-dar­že­ly­je vai­kai ne­be­tel­pa, o pa­tal­pų pa­di­din­ti ne­įma­no­ma. Apie tai kal­bė­ta ir Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu. Ro­dos, ras­tas ki­tas bū­das šiai pro­ble­mai iš­spręs­ti.

„Spren­di­me, ku­ria­me tvir­ti­na­mi kla­sių kom­plek­tai, nu­ro­do­ma, kad dar­že­ly­je bus for­muo­ja­ma vie­na prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė. Ar tai reiš­kia, kad yra pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas, kad dar­že­ly­je bus tik vie­na gru­pė, nors kiek tu­riu in­for­ma­ci­jos, ten su­si­da­ro lyg ir dvi gru­pės. Kaip su­pran­tu, bus for­muo­ja­ma vie­na gru­pė, o ki­ti vai­kai, ku­rie ne­tilps, bus ke­lia­mi į gim­na­zi­ją? Kaip gim­na­zi­ja tam yra pa­si­ruo­šu­si?“, – iš­kart su­sku­bo klaus­ti Po­vi­las Ba­ta­vi­čius.
Anot Sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, da­bar­ti­nis spren­di­mas yra bū­tent toks, nes bu­vo kal­bė­ta ir su tė­vais, ir su gim­na­zi­jos, dar­že­lio va­do­vy­bė­mis. Ta­ry­ba tu­rės ap­si­spręs­ti, ar ne­be­pri­im­ti vai­kų į dar­že­lį nuo 2 me­tų, ar kel­ti juos į gim­na­zi­ją. „Taš­kas nė­ra pa­dė­tas, tar­si­mės su tė­vais, dar­že­lio dar­buo­to­jais. Kla­sių ir gru­pių skai­čiai dar yra tiks­li­na­mi. Jei­gu bus nu­tar­ta kel­ti vai­kus į gim­na­zi­ją, tu­rė­si­me pri­im­ti dar vie­ną spren­di­mą dėl pra­il­gin­tos gru­pės iš­plė­ti­mo, nes vie­na to­kia gru­pė gim­na­zi­jo­je jau yra. Jei rei­kės, pa­da­ry­si­me ir an­trą, kad vai­kams bū­tų už­tik­rin­tas už­im­tu­mas bent iki 17 val. Da­bar siū­lo­mas toks spren­di­mas, o vė­liau žiū­rė­si­me, ką da­ry­ti, kad bū­tų vi­sos pu­sės pa­ten­kin­tos. Fi­ziš­kai dar­že­lio pa­di­din­ti ne­įma­no­ma, o su­var­žy­ti vai­kų tei­sių ir­gi ne­si­no­ri“, – si­tu­a­ci­ją pa­aiš­ki­no me­ras. P. Ba­ta­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad jau yra ge­gu­žės mė­nuo, lai­ko pa­tiks­li­ni­mui lie­ka la­bai ne­daug. At­sa­ky­ta, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti su­for­muo­tas bir­že­lį.
Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė pa­tiks­li­no šią in­for­ma­ci­ją ir pa­tei­kė ki­tą spren­di­mo bū­dą. Ap­klau­sus tė­vus, nu­tar­ta pa­da­ry­ti dar vie­ną gru­pę, ku­ri bū­tų miš­ri – iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Tai lei­džia da­ry­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, o spe­cia­lis­tų dar­že­lis tu­ri. Jie su­ge­bės vyk­dy­ti pro­gra­mą abie­jų gru­pių vai­ku­čiams. „Vai­kų, ku­rie no­ri bū­ti dar­že­ly­je, nie­kur ne­iš­va­ry­si­me. Šiuo me­tu esa­me nu­ma­tę to­kį spren­di­mą, ir ti­kiuo­si, kad kai nuo ge­gu­žės 18 d. pra­dė­si­me dirb­ti, ap­tar­si­me dar kar­tą vis­ką su tė­vais dėl ga­lu­ti­nio spren­di­mo. Mes su­tel­pa­me ir siū­lo­me to­kį spren­di­mą“, – sa­kė di­rek­to­rė.
Pra­si­dė­jus kal­boms ir siū­ly­mams ati­dė­ti šio spren­di­mo pri­ėmi­mą, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė pra­šė to ne­da­ry­ti, nes gim­na­zi­jai ak­tu­a­lu, kiek bus ki­tų kla­sių kom­plek­tų, ne tik prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių. Jei­gu bus po­rei­kis pri­im­ti dar vie­ną prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, gim­na­zi­ja tam bus pa­si­ruo­šu­si, jau ap­tar­ta ir ko­kia pa­tal­pa vai­kams bū­tų ski­ria­ma. „Ka­dan­gi vyks kū­ry­bi­nių erd­vių re­konst­ruk­ci­ja, lai­ki­nai vai­ku­čius pri­im­tu­me į mo­ky­to­jų kam­ba­rio pa­tal­pas, jei­gu ne­bū­tų spė­ta už­baig­ti kū­ry­bi­nių erd­vių re­mon­to. Esa­me pa­jė­gūs pri­im­ti vai­kus, bet šį spren­di­mą rei­kė­tų su­ži­no­ti kuo anks­čiau, nes tu­rė­tu­me ieš­ko­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė.
Nu­tar­ta, kad ati­dė­ti šio spren­di­mo pri­ėmi­mą ne­bū­tų tiks­lin­ga. Jei­gu bus pa­tai­sy­mų, jie bus pa­da­ry­ti vė­liau, ta­čiau spren­di­mas dėl kom­plek­tų skai­čiaus tu­ri bū­ti pri­im­tas. Šiuo me­tu rei­ka­lin­gas tik ga­lu­ti­nis dar­že­lio ir gim­na­zi­jos su­si­ta­ri­mas. „Ne­ma­lo­nu, kai per Ta­ry­bos po­sė­dį rei­kia aiš­kin­tis tar­pu­sa­vio su­de­ri­na­mu­mą. Pa­na­šu, kad da­bar vi­sų in­te­re­sai su­de­rin­ti, tad spren­di­mas ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­tas toks, koks ir bu­vo pa­teik­tas“, – re­ziu­ma­vo me­ras. S. Ste­po­na­vi­čiu­tė pa­ti­ki­no, kad jos pa­teik­ta siū­ly­mas su­de­rin­tas tiek su Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­mi, tiek su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, tad jo­kių pa­kei­ti­mų da­ry­ti ne­be­rei­kės.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite