Angle down Atgal

Stip­riau­si – Za­ra­sų ran­ki­nin­kai

2020–2021 me­tų At­vi­ro Lie­tu­vos ran­ki­nio ve­te­ra­nų čem­pio­na­to I tu­ro var­žy­bos rug­sė­jo 5 die­ną vy­ko Pa­sva­ly­je, svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to par­ko pa­plū­di­my­je. Šia­me tu­re per­ga­lin­gai žai­dė Za­ra­sų ran­ki­nio ve­te­ra­nų ko­man­da „Eže­rų mies­tas“.

Za­ra­siš­kiai nu­ga­lė­jo RK „Šmarškai“ (Va­rė­na), HC „Vie­su­las“ (Vil­nius) ir RK „Ran­ki­nin­kas“ (Pa­sva­lys) ko­man­das ir ta­po pir­mo­jo tu­ro nu­ga­lė­to­jais.

Ge­riau­siu žaidėju „Eže­rų mies­to“ ko­man­dos gre­to­se pri­pa­žin­tas Val­das Ja­ru­kas.

Ko­man­dos žai­dė­jai už fi­nan­si­nę pa­gal­bą dė­ko­ja UAB „Lan­gas­ta“ bei SK „Eže­rų mies­tas“ va­do­vams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite