Bib­liod­ra­mos už­siė­mi­mus šei­mų sto­vyk­lo­je ve­dė pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai, gy­dy­to­jai klou­nai Joa­na ir Jus­ti­nas Nar­vi­dai: „Bib­liod­ra­ma – Die­vo ir žmo­gaus dra­ma per Šven­tą­jį Raš­tą. Su­ži­no­ma ne tik apie sa­vo san­ty­kį su Die­vu, su Jė­zu­mi, bet apie sa­vo san­ty­kius ap­skri­tai gy­ve­ni­me. Nes teks­tas nu­krei­pia ta­ve į si­tua­ci­jas, į ku­rias tu­ri at­kreip­ti dė­me­sį.“ (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko nuo­tr.)
Angle down Atgal į straipsnį

Šei­mų sto­vyk­lo­je – šir­dies kal­bos paieš­kos (vaizdo įrašas)

Skaitytojų komentarai

Parašykite komentarą

Prisijungę, komentaruose galėsite talpinti video, kurie susiję su straipsniu. Prisijungti

Taip pat skaitykite