Angle down Atgal

Sam­so­nas

Jė­gos sim­bo­lis. Iz­rae­lie­čių prie­šai bu­vo fi­lis­te­riai. Sam­so­nas bu­vo pa­siųs­tas iš­gel­bė­ti nuo prie­šų. Jis bu­vo la­bai stip­rus: su­plė­šė liū­tą kaip ėriu­ką, su­gau­dė 300 lau­ki­nių šu­nų, už­mu­šė daug fi­lis­te­rių. Jo jė­ga sly­pė­jo plau­kuo­se, ku­rių ne­bu­vo ga­li­ma kirp­ti. Apie tai, kur sly­pi ga­ly­bė, pa­si­sa­kė tik žmo­nai, ku­ri nu­kir­po jam 7 gar­ba­nas ir dėl to jis pra­ra­do jė­gą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite