Angle down Atgal

Sa­vo mo­te­rį pa­de­gęs vy­ras me­tus lai­ko ne­ga­lės var­to­ti svai­ga­lų

Apie ben­dra­am­žių pen­si­nin­kų Ka­zi­mie­ro ir Re­gi­nos An­ta­na­vi­čių (gi­mę 1951 m.) dra­mą ne taip se­niai ra­šė­me straips­ny­je „Nors mo­te­ris ir ap­de­gė, ir na­mų ne­te­ko – vis­ką vy­riš­kiui at­lei­do…“. Gais­ras Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me šios po­ros na­mus su­pleš­ki­no šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį.

Po to mo­te­ris pa­te­ko į li­go­ni­nę, o vy­riš­kis – į tei­sia­mų­jų suo­lą. Rug­sė­jo 17 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas K. An­ta­na­vi­čių pri­pa­ži­no kal­tu tik dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, o dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du – iš­tei­si­no.

Pri­me­na­me, jog ne­lai­mė įvy­ko pir­mą­jį va­sa­rio šeš­ta­die­nį – va­sa­rio 2-ąją, apie pu­sę pen­kių. Kai į Pur­vai­čių kai­mą at­lė­kė ug­nia­ge­siai, me­di­nis vie­no aukš­to na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo su­kri­tęs. Iš­si­gan­dęs K. An­ta­na­vi­čius slė­pė­si ūki­nia­me pa­sta­te, o R. An­ta­na­vi­čie­nė ap­tik­ta kiek to­lė­liau nuo na­mo, gu­lin­ti snie­go pus­ny­je – ji bu­vo ap­de­gu­si nu­ga­rą, pil­vą, ran­kas ir ko­jas.
Kar­tu su ma­ma ir pa­tė­viu gy­ve­nęs mo­ters sū­nus V. S. ne­lai­mės die­ną bu­vo mies­te.
K. An­ta­na­vi­čius bu­vo ap­kal­tin­tas sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu sa­vo ar­ti­ma­jam (BK 135 str. 2 d. 3 p.) ir tur­to su­nai­ki­ni­mu vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du (BK 187 str. 2 d.).
Nu­sta­ty­ta, jog bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, vy­ras ko­ri­do­riu­je ty­čia ben­zi­nu api­py­lė R. An­ta­na­vi­čie­nę, su ku­ria ta­da bu­vo iš­si­sky­ręs, bet to­liau kar­tu gy­ve­no. Tuo me­tu mo­te­ris kaip tik no­rė­jo pri­si­deg­ti ci­ga­re­tę, to­dėl už­si­de­gė. Nu­ken­tė­ju­sio­ji ap­de­gė 30 proc. kū­no.
R. An­ta­na­vi­čie­nės krau­jy­je bu­vo nu­sta­ty­ta 2,79 pro­mi­lės, o K. An­ta­na­vi­čiaus – 1,5 pro­mi­lės ne­blai­vu­mas.
Teis­me R. An­ta­na­vi­čie­nė dėl vis­ko kal­ti­no svai­ga­lus. Sa­kė at­lei­du­si vy­rui, nors stip­riai nu­ken­tė­jo bei ne­te­ko na­mo. Ne­pra­šė ža­los at­ly­gi­ni­mo. Da­bar jie­du vėl iš nau­jo su­si­tuo­kė, gy­ve­na kar­tu pa­skir­ta­me so­cia­li­nia­me būs­te mies­te.
Pa­sa­ko­jo, jog tą­dien jie gė­rė su kai­my­nu. Ant­ro­jo bu­te­lio ji ger­ti ne­be­lei­do. Kai­my­nas iš­ėjo, o nu­rim­ti ne­ga­lė­jęs K. An­ta­na­vi­čius nu­spū­di­no į dar­ži­nę, su­si­ra­do ben­zi­no ir grį­žęs iš pa­sa­lų šliūkš­te­lė­jo jai ant dra­bu­žių bei ant grin­dų. Ka­dan­gi tuo me­tu kaip tik ke­ti­no pa­rū­ky­ti, tai ir už­si­de­gė…
K. An­ta­na­vi­čius kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies, ma­žai ką pri­si­mi­nė. Pa­tvir­ti­no, jog už­py­lė moteriai ant nu­ga­ros ben­zi­no, bet ne­už­de­gė, nes ne­tu­rė­jo nei deg­tu­kų, nei žieb­tu­vė­lio. Dėl šio įvy­kio vy­ras la­bai gai­lė­jo­si.
Teis­mas K. An­ta­na­vi­čių pri­pa­ži­no kal­tu dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo ir nu­tei­sė lais­vės ap­ri­bo­ji­mu vie­ne­riems me­tams. Tiek lai­ko pen­si­nin­kas įpa­rei­go­tas ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir bū­ti na­muo­se nuo 23 val. iki 6 val.
Taip pat vy­ras per 60 mė­ne­sių tu­rės at­ly­gin­ti 3135 eu­rų mo­ters gy­dy­mo iš­lai­das Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai.
Dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du K. An­ta­na­vi­čius bu­vo iš­tei­sin­tas – teis­mas kon­sta­ta­vo, jog ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti to­kio nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite