Angle down Atgal

Ša­bakš­ty­nais ap­au­gu­sį že­mės skly­pą ža­da pa­vers­ti par­ke­liu

Lap­kri­čio vi­du­ry­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Vi­tū­na“ raš­tą – pra­šy­mą, kad į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šą bū­tų įtrauk­tas maž­daug 0,7 ha plo­to skly­pas, esan­tis Plun­gė­je, tarp M. Peč­kaus­kai­tės ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos gat­vių.

Esą to­je vie­to­je bū­tų su­tvar­ky­ta da­bar ap­leis­ta te­ri­to­ri­ja ir pri­tai­ky­ta vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­šy­mą ap­svars­tė Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Da­bar lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je esan­tis 0,71 ha plo­to skly­pas yra ap­leis­tas, ap­au­gęs krū­my­nais ir ša­bakš­ty­nais, kai kur lai­ko­si van­duo. Te­ri­to­ri­ja ne­pri­žiū­ri­ma. Kaip sa­kė klau­si­mą pri­sta­tęs ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys, UAB „Vi­tū­na“ te­ri­to­ri­ją su­tvar­ky­tų, vie­ta bū­tų skir­ta vi­suo­me­nei. Dėl to ir pra­šo pri­pa­žin­ti tą skly­pą bū­ti­nu vi­suo­me­nės po­rei­kiams bei įtrauk­ti į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šą.
Nu­ro­do­ma, jog skly­pas rei­ka­lin­gas su­for­muo­ti vie­šo­sioms ža­lio­sioms erd­vėms, skve­rui, įvai­rių žel­dy­nų įren­gi­mui. Ap­leis­ta te­ri­to­ri­ja bū­tų pri­tai­ky­ta gy­ven­to­jų po­il­siui. Pa­na­šu, kad at­si­ras­tų ne­di­de­lis par­ke­lis. Į klau­si­mą, ką kon­kre­čiau ben­dro­vė ten ža­da da­ry­ti, T. Jo­cys at­sa­kė, jog dėl to rei­kė­tų kal­bė­tis su UAB „Vi­tū­na“ at­sto­vais. Už­si­mi­nė, jog tas skly­pas kaž­ka­da bu­vo nu­ma­ty­tas gy­ve­na­mo­jo kvar­ta­lo (ma­ža­aukš­čių na­mų) sta­ty­bai. Da­bar skly­pui bū­tų su­teik­ta ki­ta pa­skir­tis – ur­ba­ni­zuo­tų te­ri­to­ri­jų vie­šo­sios erd­vės.
Ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, jog te­gu tvar­ko, jei taip no­ri, – vis tiek da­bar ten pel­kė ir ša­bakš­ty­nai. To­mas Rau­dys kiek su­abe­jo­jo, klau­sė, ne­gi Sa­vi­val­dy­bė to­je vie­to­je nie­ko ne­bu­vo nu­ma­čiu­si da­ry­ti?
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai nu­ta­rė dar kar­tą dėl šio klau­si­mo su­si­rink­ti lap­kri­čio 28 die­ną, prieš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ir pri­im­ti vie­nin­gą spren­di­mą. Vis­gi le­mia­mas bus Ta­ry­bos na­rių spren­di­mas. Jei jis bus tei­gia­mas, skly­po for­ma­vi­mo pro­jek­tui pa­reng­ti ir ka­dast­ri­niams skly­pų ma­ta­vi­mams at­lik­ti rei­kės ras­ti apie 1400 eu­rų.
Kuo už­si­i­ma UAB „Vi­tū­na“, vie­šo­jo­je erd­vė­je daug in­for­ma­ci­jos nė­ra. In­ter­ne­to pus­la­py­je „imo­niu­in­for­ma­ci­ja.lt“ skel­bia­ma, jog jų veik­la – ver­slo val­dy­mo kon­sul­ta­ci­jos. Ben­dro­vė re­gist­ruo­ta Klai­pė­do­je.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite