Angle down Atgal

Rugp­jū­čio 31-oji – Lais­vės die­na

1993 m. rugp­jū­čio 31 d. iš Lie­tu­vos bu­vo iš­ves­ta Ru­si­jos ar­mi­ja. Šią die­ną 23 val. 46 min. Ru­si­jos ar­mi­jos ka­ri­nis eše­lo­nas ne­sus­to­da­mas pra­va­žia­vo Ke­nos ge­le­žin­ke­lio sto­tį.

Lie­tu­va pa­skel­bė sa­vo ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą dar 1990 m. ko­vo 11 d., bet ga­lu­ti­nai iš­si­lais­vi­no nuo Ru­si­jos oku­pa­ci­jos, tik 1993 m. rugp­jū­čio 31-ąją, kai Ru­si­ja iš­ve­dė sa­vo ka­riuo­me­nę.

Lie­tu­vo­je dar bu­vo li­kę ke­li ma­ži Ru­si­jos ka­ri­niai da­li­niai, ta­čiau ir jie per po­rą mė­ne­sių bu­vo iš­ves­ti. 1993 m. lapk­ri­čio 26 d. bu­vo pe­rim­ti pa­sku­ti­nio Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nio da­li­nio, dis­lo­kuo­to Lin­kai­čiuo­se, ob­jek­tai.
At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę vie­nas pir­mų­jų bu­vo iš­kel­tas oku­pa­ci­nės ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mo iš Lie­tu­vos klau­si­mas. Lie­tu­vos ini­cia­ty­va pra­dė­tos de­ry­bos su so­vie­tų val­džia ne­su­lau­kė ge­ra­no­riš­ko at­sa­ko. So­vie­tai dar ne­ke­ti­no pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo ir Lie­tu­vos žmo­nių sie­kio gy­ven­ti ne­prik­lau­so­mo­je ša­ly­je.

1991 m. sau­sio mėn. so­vie­tų val­džia ban­dė nu­slo­pin­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę pa­nau­do­da­ma ka­ri­nę jė­gą.
Žlu­gus So­vie­tų Są­jun­gai ir so­vie­ti­nę ka­riuo­me­nę, dis­lo­kuo­tą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, į sa­vo ju­ris­dik­ci­ją pe­rė­mus Ru­si­jai, de­ry­bos bu­vo at­nau­jin­tos. 1992 m. sau­sio 31 d. įvy­ko pir­mo­sios de­ry­bos, o rug­sė­jo 8 d. Mask­vo­je bu­vo pa­si­ra­šy­tas Ru­si­jos ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mo iš Lie­tu­vos gra­fi­kas.

Iš­ve­di­mas vy­ko ke­tu­riais eta­pais ir ne­bu­vo sklan­dus. Ru­si­jos pu­sė, ban­dy­da­ma iš­si­de­rė­ti įvai­rių Lie­tu­vos pu­sei ne­priim­ti­nų nuo­lai­dų, ne kar­tą skel­bė, kad ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mas yra stab­do­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sy­bė užė­mė tvir­tą po­zi­ci­ją.

Prieš pra­de­dant Ru­si­jos ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mą, Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo dis­lo­kuo­ta maž­daug pen­kios di­vi­zi­jos – apie 34,6 tūkst. ka­rių, 1 000 tan­kų, apie 180 lėk­tu­vų, 1 901 šar­vuo­tis.

So­vie­tų Są­jun­ga bu­vo oku­pa­vu­si Lie­tu­vą nuo 1940 m. bir­že­lio 15 d.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite