Angle down Atgal

Pla­te­liuo­se vai­ruo­to­jas rė­žė­si į me­dį

Šeš­ta­die­nio va­ka­ras Pla­te­lių mies­te­ly­je pa­žen­klin­tas skau­džia ava­ri­ja: ne­su­val­dęs leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, į me­dį tren­kė­si 31 me­tų vy­ras. Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, eis­mo ne­lai­mė Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je, už­fik­suo­ta ge­gu­žės 2 die­ną, apie pu­sę sep­ty­nių va­ka­ro.
Ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, au­to­mo­bi­lį „Peu­ge­ot 407“ vai­ra­vęs 31 me­tų vy­ras ke­lio vin­gy­je sa­vo trans­por­to prie­mo­nės tie­siog ne­be­su­val­dė – au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, nu­va­žia­vo nuo ke­lio, at­si­tren­kė į me­dį ir ap­vir­to ant sto­go.
Su­žeis­tas vai­ruo­to­jas bu­vo iš­vež­tas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ir pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę, o kar­tu va­žia­vęs ne­blai­vus 26 me­tų ke­lei­vis, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­nu­ken­tė­jo.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite