Angle down Atgal

Gir­to vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lis at­si­dū­rė grio­vy­je

Va­sa­rio 16-ąją, apie 19.41 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams pra­neš­ta apie nu­va­žia­vu­sį nuo ke­lio au­to­mo­bi­lį, ku­rio vai­ruo­to­jas – ne­blai­vus.

Eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas ke­ly­je Rietavas–Tverai–Varniai. Ne­blai­viam 1994 m. gi­mu­siam vai­ruo­to­jui te­pa­vy­ko nuo Tve­rų mies­te­lio nu­va­žiuo­ti du ki­lo­met­rus, kai jo vai­ruo­tas au­to­mo­bi­lis „Mit­su­bis­hi Ga­lant“ nu­va­žia­vo į grio­vį. Rie­ta­viš­kis, vai­ra­vęs ne sau pri­klau­san­čią trans­por­to prie­mo­nę, ras­tas įvy­kio vie­to­je. Jam nu­sta­ty­tas 2,09 prom. gir­tu­mas. Au­to­mo­bi­lis nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite