Angle down Atgal

Fi­lo­so­fi­ja, par­kas ir „Kiss&Ride“: bend­ruo­me­nių idė­jos įgau­na kū­ną

Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to idė­ja kas­met įgau­na vis dau­giau pa­lai­ky­mo. Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės su­gal­vo­ta idė­ja su­vie­ni­ja bend­ruo­me­nes, ta­čiau iki šiol strin­ga idė­jų rea­li­za­vi­mas. Vis dėl­to mies­to val­džia ti­ki­na, kad iš klai­dų mo­ko­si, ir ti­ki­si, jog pa­lai­ky­mo su­lau­ku­sius pro­jek­tus šie­met pa­vyks įgy­ven­din­ti.
 

Įprasmins filosofijos idėjas

Didelio gyventojų palaikymo sulaukė du didelės vertės projektai, o dalyvaujamasis biudžetas šiemet sulaukė ir rekordinio susidomėjimo: už Saulės miestui pasiūlytus projektus savo balsus atidavė net 7 844 miesto gyventojai (pernai už idėjas Šiauliams balsavo 3 012 šiauliečių, o 2020 m. – 2 780).

Didelės vertės projektų kategorijoje iš šešių pasiūlytų projektų daugiausia palaikymo (2 357 balsai) sulaukė projektas „Stasio Šalkauskio gatvės sutvarkymas bei pritaikymas visuomenės reikmėms, modernus Stasio Šalkauskio atminimo bei idėjų įprasminimas“. Šiuo projektu S. Šalkauskio gatvėje bus įrengti interaktyvūs informaciniai stendai, atspindintys keturias profesoriaus įvardijamas visuminio ugdymo sritis.

Taip pat prie S. Šalkauskio gimnazijos planuojama įrengti interaktyvų šviečiantį atminimo cilindrą su S. Šalkauskio mintimis, tezėmis bei istoriniame Šalkauskių šeimos sode pasodinti simbolinę obelį. Šiuo projektu numatoma ir daugiau priemonių, kurios padėtų įprasminti profesoriaus atminimą. Preliminari pateiktos projekto idėjos įgyvendinimo sąmata – 150 tūkst. Eur.

Atgaivins parką

Antruoju nugalėtoju didelės vertės projektų kategorijoje tapo projektas „Specializuoto riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX dviračių parko įrengimas Lieporių parke“. Šiuo projektu parke bus įrengtos pusrampės ir rampos, kurios leis rengti varžybas ir taps ekstremalaus sporto entuziastų traukos centru.

Šios idėjos Šiauliams autorius tikisi, jog projekto įgyvendinimas prisidės prie riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX dviračių sporto populiarumo augimo mieste bei apskrityje. Numatomi įrenginiai bus mediniai, tad bus paprasta juos montuoti bei prižiūrėti. Preliminari projekto idėjos įgyvendinimo sąmata – 150 tūkst. Eur.

Lie­po­rių par­ke bus įreng­tos pus­ram­pės ir ram­pos, ku­rios leis reng­ti var­žy­bas ir taps ekst­re­ma­laus spor­to en­tu­zias­tų trau­kos cent­ru. (Šiau­lių m. sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.)
Lie­po­rių par­ke bus įreng­tos pus­ram­pės ir ram­pos, ku­rios leis reng­ti var­žy­bas ir taps ekst­re­ma­laus spor­to en­tu­zias­tų trau­kos cent­ru. (Šiau­lių m. sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.)

Mažins eismo spūstis

Mažos vertės projektų kategorijoje iš šešių pasiūlytų projektų, daugiausia palaikymo (2 672 balsai) sulaukė projektas „Medelyno progimnazijos „Kiss&Ride“ automobilių stovėjimo aikštelė“. Įgyvendinus šį projektą, bus įrengta 70 m ilgio automobilių stovėjimo aikštelė Marijampolės g. ties Medelyno progimnazija.

Aikštelėje vienu metu galėtų tilpti iki 28 automobilių, jų stovėjimo laikas – iki 15 min. Aikštelės įrengimas užtikrintų saugesnį Medelyno progimnazijos moksleivių atvykimą į mokyklą bei pašalintų susidarančias spūstis Marijampolės g.

Etaplius.lt pasiteiravo mero patarėjo Justino Švėgždos, ar ir kitose miesto ugdymo įstaigose (darželiuose, mokyklose) galima tikėtis panašių aikštelių. Juk su tokia problema susiduria ir kitos mokyklos – susidaro automobilių spūstys, kyla rizika dėl mažų vaikų saugumo. O gal kaip tik pačios mokyklos turėtų pasimokyti iš Medelyno bendruomenės ir rengti panašius projektus, jei Savivaldybė nesiima priemonių spręsti saugumo problemų.

Pasak J. Švėgždos, problema tikrai ryški ne tik Medelyne, tad bus stebima, ar šis projektas pasiteisins ir išspręs eismo bei kitas su tuo susijusias problemas.

Mažos apimties projekto sąmata gali būti mažesnė nei 50 tūkst. Eur, tad, kaip teigė J. Švėgžda, jeigu liks lėšų, jos bus panaudotos Lieporių parke – atnaujinant šunų vedžiojimo aikštelę.

Pasimokė iš klaidų

Įprastai finansavimas būdavo skiriamas vienam didelės apimties (150 tūkst. Eur) ir vienam mažos vertės (50 tūkst. Eur) projektui. Tačiau šiemet atrinkti du didelės vertės ir vienas mažos vertės projektai. Dalyvaujamojo biudžeto idėjos kuratorius J. Švėgžda paaiškino, kad taip nuspręsta po pirmųjų nesėkmingų bandymų įgyvendinti didelės apimties projektus ankstesniais metais.

Dėl neapdairumo pirmaisiais metais buvo konkursui atrinktas ir daugiausia balsų sulaukęs projektas dėl pažintinio tako įrengimo Rėkyvoje, kurio įgyvendinti techniškai nebuvo įmanoma – dalis tako driekėsi jau Šiaulių r. teritorija.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus įreng­ta 70 m il­gio au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė Ma­ri­jam­po­lės g. ties Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­ja. Aikš­te­lė­je vie­nu me­tu ga­lė­tų til­pti iki 28 au­to­mo­bi­lių. (Šiau­lių m. sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.)
Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus įreng­ta 70 m il­gio au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė Ma­ri­jam­po­lės g. ties Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­ja. Aikš­te­lė­je vie­nu me­tu ga­lė­tų til­pti iki 28 au­to­mo­bi­lių. (Šiau­lių m. sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.)

Biudžeto lėšos

Daugiausia gyventojų balsų gavusius projektus tvirtins Savivaldybės taryba. Tarybai skyrus finansavimą, bus pradedami vykdyti mažos apimties projektai, o didelės apimties projektams bus rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis. Didelės apimties projektai įgyvendinami kitais biudžetiniais metais.

Dėl biurokratinių procesų sudėtingumo anksčiausiai projektai įgyvendinti pradedami einamųjų metų vasarą, pinigai panaudoti turi būti iki metų galo. Todėl ir kyla problemų dėl projektų įgyvendinimo.

Pasak J. Švėgždos, bus ieškoma būdų, kaip šiuos procesus išspręsti, kad geros ir daug gyventojų palaikymo sulaukusios idėjos būtų gyvos ne tik popieriuje, bet jas pavyktų įgyvendinti realybėje.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite