Angle down Atgal

Edukologijos krypties magistro studijos – veiksminga investicija į asmens profesinę karjerą

Lietuvoje Mokslo ir studijų stebėsenos agentūros atlikti tyrimai rodo, jog po studijų įsidarbina apie 90 proc. edukologijos krypties magistrų, o jų vidutinis mėnesio atlyginimas yra kone trečdaliu didesnis nei bakalaurų. Edukologijos krypties magistro studijų programų komiteto pirmininkė profesorė Aušrinė Gumuliauskienė ir narė docentė Dalia Augienė sako, kad magistrantūros studijų metu įgytos kompetencijos sudaro sąlygas pasinaudoti įvairiomis tarptautinio mobilumo galimybėmis bei konkuruoti ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje darbo rinkoje. Jos taip pat padeda užsitikrinti geresnes ir lankstesnes galimybes darbo rinkoje bei būti joje aktyviu ir konkurencingu.

Sėkmingai pedagogų profesinei karjerai nuolatinis mokymasis yra itin reikšmingas. Jis suteikia galimybes atnaujinti turimas bei įgyti naujas bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas. Pastaruoju metu vis svarbesnės tampa magistrantūros studijos, mat šiuolaikiniame pasaulyje informacijos apimtims augant vis sparčiau, bazinis išsilavinimas leidžia palaikyti reikiamą pasirengimo lygį neilgai. Štai JAV atlikti tyrimai rodo, jog darbo pozicijų, kuriose reikalingas magistro laipsnis, skaičius per pastaruosius 10 metų paaugo 20 procentų. Panašios tendencijos stebimos ir daugelyje Europos šalių.

Didėja reikalavimai švietimo sistemos darbuotojams

Darbo rinkos poreikių kaitos dinamika darosi vis spartesnė. Ne tik darbuotojas, bet ir sėkmės siekiantis darbdavys puikiai supranta, kad informacija, žinios, kūrybiškumas tampa kritiniu sėkmės ir konkurencingumo faktoriumi šiandieniniam darbuotojui ir organizacijai. Todėl kinta ir darbdavių reikalavimai darbuotojams. Susidomėjimas magistrantūros studijomis pastaruoju metu yra išties didelis ir jos pasirenkamos jaučiant tam tikrų žinių, gilesnio suvokimo trūkumą, matant intensyvius pokyčius darbo rinkoje.

„Studijos Edukologijos ir Karjeros edukologijos magistrantūros studijų programose – veiksminga investicija į asmens profesinę karjerą ir pridėtinė vertė švietimo sistemos kokybiškesnei raidai“, – įsitikinusi A. Gumuliauskienė.

Anot jos, tiek Edukologijos, tiek Karjeros edukologijos magistrantūros studijos suteikia aukštesnį žinių kokybės lygį ir naujus bei platesnius gebėjimus. Jų metu gilinamasi į tam tikros srities profesinės veiklos specifiką, plėtojami individualūs bei profesiniai gebėjimai, kompetencijos, būtini nuolat augantiems švietimo poreikiams bei jo kokybės reikalavimams atliepti.

Šiuo metu Edukologijos magistro studijų programos pirmą kursą baigia 26 studentai, o magistro darbus netrukus ginsis 24 antrakursiai. Pasak A. Gumuliauskienės, šie studijuojančiųjų skaičiai liudija apie Edukologijos magistro studijų populiarumą Šiaulių universitete.

Minėtoji studijų programa kaip ir Karjeros edukologijos magistro studijų programa 2015 metais buvo vertintos išorės vertintojų ir gavo užsienio ekspertų maksimalaus laiko – 6 metų – akreditaciją. Tai esminis rodiklis, atspindintis Edukologijos ir Karjeros edukologijos studijų programų kokybę.

„Jis labai svarbus šiandieniniam magistrantūros studijų studentui, kuris suvokia antros pakopos studijų vertę jo asmeninei profesinei karjerai bei svarbą visos švietimo sistemos nuolatiniam tobulinimui. Stebint šiandieninės švietimo sistemos raidos tendencijas, derėtų akcentuoti nuolat augančius švietimo kokybės reikalavimus ir didėjantį švietimo sistemos darbuotojų aukštesnio profesionalumo poreikį. Tai lemia, jog artimiausioje ateityje ugdymo mokslų antros pakopos studijos įgis vis didesnę paklausą tarp skirtingų švietimo sistemos subjektų, teikiančių švietimo paslaugas įvairių tipų institucijose. Magistrantūros studijų vertę labiausiai lemia jų kokybė, bet ne mažiau svarbūs ir kiti vertės požymiai: mokslinė veikla, studijų aplinka, akademinė ir socialinė parama studijuojančiajam, tarptautiškumo galimybės“, – kalba A. Gumuliauskienė.

Profesorė pabrėžia, kad kasmet Edukologijos magistro studijų programai skiriamos valstybės finansuojamos vietos, o tai, jos teigimu, Lietuvoje studijuojančiajam yra labai svarbus studijų pasirinkimo veiksnys. Studijų patrauklumą didina ir tai, kad studijuojant Edukologijos ir Karjeros edukologijos magistro studijų programas sudaromos galimybės lanksčiai derinti studijas su darbu, atsižvelgiama į studentų poreikius ir profesines galimybes, plėtojama mišrių studijų sistema, studijos pagal individualų studijų planą, į studentų poreikius orientuota konsultavimo sistema.

Programos išsiskiria unikalumu ir įvairiapusiškumu

Europos Sąjungos kontekste karjeros valdymas laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, skatinančių užimtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie rinkos sąlygų, verslumą bei lygias galimybes. Veiksmingai teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos yra svarbios tiek švietimo sistemai, tiek darbo rinkai. Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose pažymima, kad siekiant įgyvendinti profesinės karjeros valdymo tikslus būtina daug dėmesio skirti šių paslaugų kokybės užtikrinimui.

Vienas svarbiausių profesinio orientavimo ir karjeros valdymo paslaugų kokybės rodiklių – tinkama karjeros konsultavimo specialistų kompetencija. Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas turi teikti specialiai tam paruošti asmenys.

„Tik Šiaulių universitete vykdoma ugdymo mokslų krypties antros pakopos studijų programa Karjeros edukologija rengia karjeros specialistus, gebančius moderniai suprasti karjeros procesą. Programa unikali tuo, kad suteikia galimybę karjeros valdymo procesą nagrinėti įvairiuose amžiaus tarpsniuose: nuo ankstyvojo ugdymo karjerai, mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo iki suaugusiųjų karjeros planavimo. Turėdami tokį platų pasirengimą, studijų programos absolventai gali teikti profesinio orientavimo, informavimo ir ugdymo karjerai, karjeros planavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, profesinio orientavimo centruose, jaunimo darbo centruose, darbo biržose ir kitose institucijose“, – pasakoja D. Augienė.

Edukologijos magistrantūros studijų programa, pasak A. Gumuliauskienės, nuo panašių programų, realizuojamų kituose šalies universitetuose, išsiskiria tarpdiscipliniškumu. „Edukologijos magistro studijų programa sudaro galimybes studijuojančiajam įgyti ne tik ugdymo mokslų žinių ir gebėjimų, kurie yra paremti edukologijos mokslo pasiekimais, bet ir kitų socialinių, humanitarinių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais“, – kalba profesorė.

Ne ką mažiau svarbu ir tai, kad programos turinys orientuotas į visų amžiaus tarpsnių – nuo vaikystės iki suaugusiųjų – aprėptį, tai yra, į skirtingų švietimo subjektų ugdymo procesų metodologinius pagrindus, jų raiškos analizę, vertinimą, modeliavimą.

„Dar vienas svarbus skirtumas – magistrantams sudaromos galimybės gilinti, plėsti savo kompetencijas siauresnės srities specializacijose: švietimo vadybos, švietimo kokybės vadybos, vaiko teisių apsaugos vadybos. Tokiu būdu Edukologijos magistro studijų programa atliepia visos švietimo sistemos poreikius, kompleksines jos problemas ir siauresnio profesinio lauko aktualius poreikius, problemas, tyrimus“, – sako A. Gumuliauskienė.

Studentų įsidarbinimo galimybės itin plačios

Didžioji dauguma Edukologijos magistro studijų studentų yra dirbantys įvairiuose švietimo sistemos sektoriuose: pradedant ikimokyklinio ugdymo pakopa, bendrojo ugdymo mokykla, baigiant Švietimo centrais, profesinio rengimo centrais ir kolegijomis, užimtumo tarnybomis, vaiko teisių apsaugos sistemos institucijomis ir kita. Dalis jų dirba ugdymo įstaigose administracinį darbą.

Magistrantų profesinės veiklos geografija neapsiriboja tik Šiaurės Lietuvos, o juo labiau Šiaulių miesto ar rajono regionais. Studentai renkasi magistrantūros studijas ir iš geografiškai gana nutolusių nuo Šiaulių miesto regionų, o ir amžius jų – labai įvairus.

„Studijuoja įvairaus amžiaus žmonės, dauguma jų jau turi pedagoginio darbo patirties ir tai yra labai svarbus privalumas, atliepiant studijų tikslus ir plėtojant individualias asmenines, bendrąsias, profesines ir mokslines kompetencijas. Edukologijos krypties magistrantūros studijų programų studentai yra lygiaverčiai dėstytojų partneriai, skatinami dalyvauti moksliniuose tyrimuose, jų rezultatų sklaidoje, profesiniuose renginiuose, semtis tarptautinės patirties“, – tikina prof. A. Gumuliauskienė.

Prieš keletą mėnesių vykdyta studentų apklausa atskleidė, kad patys respondentai save laiko labai atsakingais, motyvuotais studentais, kurie sistemingai mokosi, laiku ir kūrybiškai atlieka savarankiškas studijų užduotis, studijų metu turi galimybių pademonstruoti įgytas žinias ir profesinius gebėjimus.

„Socialiniai partneriai teigiamai vertina Edukologijos krypties magistro studijų absolventų kompetencijas, ypač akcentuodami jų strateginį, sisteminį mąstymą, brandesnį švietimo politikos išmanymą, švietimo/ugdymo procesų tyrimų, analizės gebėjimus“, – sako profesorė.

Giria studijas, kurios lemia teigiamus pokyčius įvairiose srityse

Metų pradžioje buvo vykdyta Edukologijos magistro studijų programos pirmo ir antro kurso studentų apklausa. Studentai vertino studijų proceso organizavimą, administravimą, tobulinimą, vadovavimą baigiamajam darbui. Šio tyrimo rezultatai – džiuginantys, mat atskleidė teigiamą studentų požiūrį į studijų kokybę, kuri yra labai svarbus magistrantūros studijų realizavimo ir jų populiarumo veiksnys.

„Studentai akcentavo, jog jiems nekelia problemų studijų tvarka ir reikalavimai, jie yra aiškūs. Taip pat laiku gaunama visa reikalinga informacija, tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į studentų poreikius. Iškilus neaiškumams ar problemoms glaudžiai bendraujama su administracija ir dėstytojais. Jiems aiškūs studijų dalykų pasiekimų vertinimo kriterijai ir tvarka, studijų pasiekimai vertinami objektyviai, vis tik galėtų būti labiau subalansuotas kiekvienam studijų dalykui pateikiamas savarankiškų užduočių kiekis. Studentus tenkina studijų aplinka, studijų dalykų turinys ir jo perteikimo, įsisavinimo metodai, būdai, formos. Studentai nuolatos gali konsultuotis su dėstytojais, reflektuoti studijų turinį ir procesą, atskleisti studijų procese savo žinias, gebėjimus“, – vardijo A. Gumuliauskienė.

Greta kitų gerųjų magistrantūros studijų patirčių studentai mini studijų programoje dirbančių dėstytojų profesionalumą, tiesioginį bendravimą, bendradarbiavimą, orientaciją į studentų lūkesčius, poreikius. Kylančios studijų kokybės problemos aptariamos su studentais, palaikomas nuolatinis grįžtamasis ryšys, kolegialiai ir operatyviai priimami jų sprendimai.

O štai Karjeros edukologijos studentai sako, kad šios studijos netgi lemia pokyčius įvairiose gyvenimo ir veiklos srityse. Anot D. Augienės, tyrimas atskleidė, kad įgytos kompetencijos šių studijų studentams padėjo kokybiškiau teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas klientams, karjeros valdymo ir planavimo kompetencijos įgalino juos pačius efektyviau valdyti savo karjerą: padėjo rasti geresnį darbą, gauti karjeros konsultanto etatą mokykloje, darbo biržoje, įkurti savo įmonę, vadovauti privačiai konsultavimo karjerai įmonei, įgyvendinti pozityvius karjeros pokyčius. Be viso to, susiformavo poreikis mokytis visą gyvenimą ir nenustoti tobulėti.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite