Angle down Atgal

Dul­kė­mis springs­tan­tys gy­ven­to­jai ste­bi­si as­fal­tuo­ja­ma ne­gy­ve­na­ma gat­ve

Žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai, de­šimt­me­čius lau­kian­tys as­fal­to, nu­ste­bę ir pa­si­pik­ti­nę, kai ša­lia as­fal­tuo­ja­ma gat­vė, ku­rio­je nie­kas ne­gy­ve­na. Taip nu­ti­ko gy­ve­nan­tiesiems Šiauliuose, Spyg­lių g. ir ja va­ži­nė­jan­tiesiems į so­di­nin­kų bend­ri­ją „Vai­vo­rykš­tė“. Jiems as­fal­to dar teks lauk­ti še­še­rius me­tus, kai tuo me­tu ne­gy­ve­na­mo­je Sva­jo­nės g. as­fal­tas švie­žiai iš­klo­tas. Pa­si­ro­do, gy­ven­to­jai ir Sa­vi­val­dy­bė skir­tin­gai skai­čiuo­ja be­si­nau­do­jan­čiuo­sius šio­mis gat­vė­mis.
 

Spyglių g. problema įsisenėjusi

Spyglių g., kurios ilgis vos daugiau nei 600 m, problema jau sena: dėl prastos būklės gyventojams jau keliskart yra tekę rašyti raštus. Tiesa, gyventojų joje nedaug, tačiau kasdien važiuojančiųjų ja namo į gyvenamaisiais mikrorajonais tapusias sodininkų bendrijas (SB) „Vaivorykštė“ ir „Rūta“ – kone 300.

Dabar laukiantiesiems asfalto anksčiau yra tekę net ir dėl žvyro instancijų slenksčius minti.

„Spyglių g. problema egzistuoja vos ne dešimtmetį. Nors ir buvo ji įteisinta, Savivaldybė jos nepripažino. Jos būklė buvo bloga. Net greitosios pagalbos mašinos neišvažiuodavo, reikėdavo gaisrininkams tempti“, – seną istoriją mena „Vaivorykštės“ pirmininkė Onutė Šamborienė.

Pilietiški gyventojai kreipėsi ir į seniūną, po to į Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktorių ir galiausiai ėjo net į priėmimą pas merą. Pasiekimų buvo. Bet menkų. „Atvežė skaldos, papylė, kažkiek sutvarkė ir tuo jų misija pasibaigė“, – sako moteris.

Dėl eis­mo žvy­ruo­ta Spyg­lių gat­ve dul­kė­mis springs­ta gy­ven­to­jai ir praei­viai, ypač kelk­raš­čiu ei­nan­tys se­ny­vi žmo­nės ir vai­kai. (Spyg­lių g. gy­ven­to­jų nuo­tr.)
Dėl eis­mo žvy­ruo­ta Spyg­lių gat­ve dul­kė­mis springs­ta gy­ven­to­jai ir praei­viai, ypač kelk­raš­čiu ei­nan­tys se­ny­vi žmo­nės ir vai­kai. (Spyg­lių g. gy­ven­to­jų nuo­tr.)

Kantrybė baigėsi

Gyventojai kantriai laukė savo eilės, kada gatvė bus asfaltuojama. Tačiau šį pavasarį jų kantrybė baigėsi, kai pamatė, kad gretima Svajonės g., kurioje niekas negyvena, jau išasfaltuota, o jų eilė tik 2028 m.

„Nė vieno gyventojo nėra, o gatvė asfaltuojama. Svajonės g. deklaruotų gyventojų skaičius, mūsų duomenimis, yra lygus nuliui. Ten yra vienas namas, kuris formaliai priskiriamas kitai gatvelei, o ir jame niekas negyvena. Spyglių g. yra mažiausiai du namai, kuriuose deklaruoti šeši gyventojai, ja važinėja ir „Rūtos“, ir Vaivorykštės“ gyventojai“, – sako tenykštis gyventojas.

„Ką Savivaldybė svarsto, juk mes nesekame tų žinių. Bet kai konkrečiai žmonės pamatė, kad toje asfaltuotoje Svajonės g. nė vieno deklaruoto gyventojo, o eina ji per mišką 300 m iki „Svajonės“ sodų, tai ir sujudo“, – sako SB „Vaivorykštė“ pirmininkė O. Šamborienė.

Gyventojai kreipėsi į Savivaldybę dėl galimai neteisingų skaičiavimų, prašydami paaiškinti pirmumo kriterijus.

Kriterijai aiškūs, tik skaičiuojama skirtingai

Kurią gatvę asfaltuoti pirmiau, valdininkai nustato pagal Šiaulių m. savivaldybės tarybos patvirtintą gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašą. Jame numatyta keletas kriterijų, kuriais remiantis skiriami balai: kuri gatvė daugiau balų surinks – ta ir pirmesnė.

Pirmas ir bene svarbiausias atrankos kriterijus yra tankis, t. y. gyventojų skaičius, tenkantis 100 m žvyruotos gatvės.

„Vertinant Svajonės g. pirmąjį kriterijų, vertintas Svajonės g. ir SB „Svajonė“ deklaruotų gyventojų skaičius. Vertinant Spyglių g. pirmąjį kriterijų, vertintas Spyglių g. ir SB „Vaivorykštė“ deklaruotų gyventojų skaičius. Vertinant Spyglių g. pirmąjį kriterijų, SB „Rūta“ deklaruotų gyventojų skaičius nebuvo vertintas, kadangi į SB „Rūta“ patekti galima ne tik Spyglių g., bet ir asfaltuota Uldukų g.“ – atsakyme gyventojams aiškina Šiaulių m. savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja Daiva Mačernė.

Štai ir paaiškėja, kad gyventojai ir valdininkai situaciją mato ir skaičiuoja skirtingai: esą „Rūtos“ gyventojai čia nevažinėja. Bet, pasak „Vaivorykštės“ pirmininkės, Spyglių g. judėjimas pusantro karto didesnis negu Svajonės gatvele.

„Gal čia klaida, gal valdininkai realiai nepasižiūrėjo, o tik vadovavosi, kad čia 300 m, o čia – jau 600 m.
Pagal deklaruotų gyventojų skaičių Svajonės g. tarsi tankiau gyvena negu Spyglių g. Bet jie neskaičiavo, o gal nežinojo (matyt, nebuvo atvažiavę į vietą), kad šita gatve važinėja ir SB „Rūtos“ gyventojai, ir net SB „Ramunės“, dar gali ja atvažiuoti net iš Rėkyvos (kai buvo Bačiūnų gatvės remontas, tai čia ir važiuodavo). Tai ir išėjo taip, kad Svajonės g. tik iki SB „Svajonės“ važiuodavo, o Spyglių – tai ir „Rūtos“, ir „Vaivorykštės“, ir dar tie patys Spyglių g. gyventojai“, – realų srautą vardija O. Šamborienė.

Atsižvelgus dar į kitus kriterijus – gretimybes ir oro taršą, Savivaldybės verdiktas aiškus.

„Bendras Svajonės g. asfaltavimo pirmumo balas yra 60,10, todėl, įvertinus sąraše nurodytų gatvių pirmumo balus, gatvės asfaltavimo darbai buvo numatyti 2022 m. Bendras Spyglių g. asfaltavimo pirmumo balas yra 28,09, todėl, įvertinus sąraše nurodytų gatvių pirmumo balus, gatvės asfaltavimo darbai numatomi 2028 m.“ – rašo Savivaldybės atstovė D. Mačernė.

Springsta dulkėmis

Gyventojai rašo raštus ne dėl nuoskaudos, kad esą ne jų gatvė pirmiau išasfaltuota, bet ir dėl oro taršos. Dėl intensyvaus eismo žvyruotos gatvės labai dulka, ypač kenčia pėstieji. O tai dažniausiai kelkraščiu einantys senyvi žmonės ir vaikai.

„Dulka ištisai. Ypač tie, kurie arti tos gatvės gyvena, tai kvėpuoja dulkėmis. Prašome bei reikalaujame, kad ištaisytų tą kriterijų ir susidariusius balus. Jei aną gatvę asfaltavo 2022 m., tai ir tą prašome“, – nusileisti nenori SB „Vaivorykštė“ atstovai.

„Manome, kad yra neteisingai paskaičiuota, ir bandome su Savivaldybe išsiaiškinti, kokiu pagrindu tai paskaičiuota, koeficientai kaip parinkti. Išasfaltuota gatvė, kurioje niekas negyvena, o mūsų gatvė nukelta iki 2028 m. Manome, kad mūsų gatvė turėjo gauti jei ne pirmumo teisę, tai bent jau papulti kartu su dabar asfaltuojama“, – sako Spyglių g. gyventojas.

Anksčiau asfalto nesulauks

Spyglių g. ir „Vaivorykštės“ sodų gyventojai, išsiuntę raštą Savivaldybei dėl galimai neteisingų skaičiavimų, siekia išsiaiškinti situaciją, rasti suklydusius ir pasiekti, kad finansavimas Spyglių g. asfaltavimui būtų skirtas anksčiau nei 2028 m.

Deja, tam maža vilties. Bendro balo perskaičiavimas galimas ne dažniau nei po trejų metų nuo žvyruotų gatvelių asfaltavimo sąrašo sudarymo.

Maža to, valdininkai bando nuraminti gyventojus, sakydami, kad jei skaičiuojant nebūtų vertintas deklaruotų gyventojų skaičius sodininkų bendrijose „Svajonė“ ir „Vaivorykštė“, tai Svajonės ir Spyglių g. asfalto dangos sulauktų dar po dešimtmečio – tik 2031–2035 m.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite