Angle down Atgal

„Du vie­na­me: ir tu­ne­lis, ir ba­sei­nas“

„Siau­bas, gal­vo­jau, kad nu­skę­siu!“ – pir­ma­die­nį ry­te į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją te­le­fo­nu at­skrie­jo iš­si­gan­du­sios plun­giš­kės ži­nu­tė. Mo­te­ris ne juo­kais per­si­gan­do ry­te va­žiuo­da­ma pro tu­ne­lį: ja­me bu­vo pil­na van­dens… Plun­giš­kė pik­ti­no­si at­lik­tų tu­ne­lio įren­gi­mo dar­bų ko­ky­be ir klau­sė, kas bus, kai pa­šals? Tuo tar­pu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai at­si­ker­ta: gal pir­ma rei­kia tvar­kin­gas ma­ši­nas tu­rė­ti?

In­ter­nau­tai šai­po­si…

Tai ne pir­mas kar­tas, kai po di­des­nio lie­taus tu­ne­lį už­lie­ja van­duo. Dar ne­ati­da­vus ob­jek­to eks­plo­a­ta­ci­jai, tei­sin­ta­si, kad la­pai už­kim­šo van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nį. Tiek tą­kart, tiek da­bar vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­py­lė šmaikš­tūs plun­giš­kių ko­men­ta­rai su vaiz­di­ne in­for­ma­ci­ja.
„Plun­gė ne­tu­rė­jo ba­sei­no, val­džia pa­si­rū­pi­no – tu­rė­sit nuo­sa­vą ba­sei­ną! Ge­rų mau­dy­nių!“ – feis­bu­ko gru­pė­je „Pra­nešk, kur po­li­ci­ja Plun­gė­je“ šai­pė­si R. D. Jam ant­ri­no ir ki­ti in­ter­nau­tai: „Ne­mo­ka­ma ma­ši­nos dug­no plo­vyk­la“, „Mes Plun­gė­je pir­mi įsi­ren­gė­me tu­ne­lį su ba­sei­nu (du vie­na­me)“, „Džiaug­tis rei­kia, ne­mo­ka­mas ba­sei­nas at­si­da­rė“, „Ga­ran­ti­ja bai­gė­si (tu­ne­lio – aut. pa­sta­ba)“, „Žie­mą tu­rė­tų bū­ti LEDO ke­lias“, „O kai šal­tu­kas pa­spaus, ge­ra čiuo­žyk­la bus, ir ser­vi­sams bus ko už­dirb­ti“, „Vėl sa­kys, kad la­pai už­ki­šo vamz­džius“ ir kt.

…ir pyks­ta ant ki­tų ko­men­ta­to­rių

Ki­ta da­lis gru­pės na­rių pik­ti­no­si be­si­pik­ti­nan­čiais ko­men­ta­to­riais. „Kas čia to­kio. Jei ei­na ma­ši­na pra­va­žiuo­ti, tai nė­ra ko de­juo­ti. Kai trau­ki­nys su­sto­da­vo ir bū­da­vo kamš­tis – blo­gai, pa­da­rė tu­ne­lį – vėl blo­gai“, – ra­šė I. P.
Jam ant­ri­no D. M.: „Vi­si, ku­rie de­juo­ja­te ir vi­sa­da esa­te ne­pa­ten­kin­ti smul­kme­no­mis, tu­ri­te ga­li­my­bę va­žiuo­ti ap­link! Ar bent vie­nas iš tų, ku­rie čia ne­pa­ten­kin­ti, pa­si­džiau­gė­te, kad ap­skri­tai pa­sta­tė tu­ne­lį, ar tik ir lau­kia­te progos pa­si­guos­ti pa­tys nie­ko ne­da­ry­da­mi?“

Kal­ta… ma­ši­nos de­ta­lė ar val­džia?

Kai kas iš gru­pės na­rių ne­tru­kus nu­ro­dė ir tik­rą­jį tu­ne­lio pa­tvi­ni­mo „kal­ti­nin­ką“ – at­ply­šu­sią au­to­mo­bi­lio va­rik­lio ap­sau­gos plast­ma­sę, ku­ri už­den­gė van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nį.
Kad „kal­ti­nin­kas“ – ši de­ta­lė, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkios sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
„Rei­kia vai­ruo­to­jams tvar­kin­gas ma­ši­nas tu­rė­ti. Nie­ko to­kio ne­įvy­ko – at­ply­šu­si va­rik­lio ap­sau­gos plast­ma­sė už­den­gė šu­li­nio gro­te­les, ir van­dens su­rin­ki­mas su­ma­žė­jo. Siur­bliai dir­bo tvar­kin­gai. Kal­ti ne­tvar­kin­gi vai­ruo­to­jai, bet ge­riau ra­šy­ti, kad kal­ta val­džia, – sa­kė A. Liu­ti­ka ir pri­dū­rė – su tu­ne­liu mums vi­siems rei­kia dar „su­si­gy­ven­ti“: nau­jas ob­jek­tas, nie­kas ne­tu­ri­me pa­tir­ties, kaip jį pri­žiū­rė­ti. Be to, dar lie­tus iš­plau­na iš šlai­tų že­mių, ku­rios su la­pais už­kemš­ta šu­li­nį. Rei­kia kan­try­bės. Juk ir žmo­gus, pa­si­da­ręs pa­si­gra­ži­ni­mo ope­ra­ci­ją, iš­kart po jos nė­ra gra­žus. Ga­lų ga­le ob­jek­tas dar nė­ra pri­duo­tas – rei­kia lai­ko, kad iš­mok­tu­me jį tvar­ky­ti“.
Vie­tos ūkios sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo A. Liu­ti­kos žo­džiai var­gu ar pa­guos tu­ne­liu va­žiuo­jan­čius vai­ruo­to­jus, bet kad rei­kės ap­si­šar­vo­ti kan­try­be – fak­tas. O ko­kių iš­ban­dy­mų teks pa­tir­ti pa­spau­dus šal­tu­kui ir su­si­da­rius sli­džiai dan­gai, pa­ma­ty­si­me, kai at­eis tik­ra žie­ma.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite