Angle down Atgal

Biblioteka su 3D spausdintuvu gelbėja Utenos medikams

Utenos biblioteka kartu su kitomis Lietuvos bibliotekomis stoją į ko­vą su ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja ir sku­ba į pa­gal­bą me­di­kams, 3D spaus­din­tu­vu spaus­di­ndama rė­me­lius sky­dams ir gamindama apsaugos priemones.

Bib­lio­te­ka, at­si­liep­da­ma į Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos „Pats sau" ad­mi­nist­ra­to­riaus Do­na­to Ku­bi­liaus pra­šy­mą, pri­si­jun­gė prie „Ro­bo­ti­kos mo­kyk­los" ini­cia­ty­vos ir ak­ty­viai įsi­trau­kė į ak­ci­ją –3D spaus­din­tu­vu spaus­di­na ap­sau­gi­nius rė­me­lius sky­dams. Sky­de­lis den­gia vei­dą, tad ma­ži­na la­še­lių kon­tak­tą su šia be­ne la­biau­siai pa­žei­džia­ma kū­no da­li­mi.

Bib­lio­te­ka džiaugiasi, kad pa­naudojant 3D spaus­din­tu­vą atsirado puiki ga­li­my­bė padėti. Pa­sak di­rek­to­rės Vidos Garunkštytės, ši apsaugos priemonė ypač svar­bi me­di­kams: „Jau esa­me at­spaus­di­nę ir pagaminę 66 vienetus apsaugos priemonių, kurių daugiausiai padovanojome Utenos ligoninei ir kelias šeimos klinikai „Hiperika". Šiuo metu bibliotekoje pilnu pajėgumu dirba du 3D spausdintuvai ir toliau gamindami apsaugos priemones medikams".

Inovatyvia technologija rėmeliai spausdinami pagal iš anksto paruoštą modelį. Procesas atliekamas kruopščiai ir vyksta lėtai, todėl vienų rėmelių spausdinimas trunka apie 3 - 4 valandas. Šio projekto ėmėsi „Šeimos skaitmeninių veiklų centro" bibliotekosdarbuotojai.

Į ak­ci­ją jau įsi­trau­kė 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių bib­lio­te­kų, kurios šiuo sun­kiu me­tu ga­li at­ei­ti į pa­gal­bą me­di­kams, gel­bė­jan­tiems žmo­nių gy­vy­bes.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite